Er ICA en «fallittbedrift»?

kommentarer

Dagens Næringsliv formidlet 19. januar at Coop nylig anførte fallittbedriftsforsvaret for å få godkjent samvirkets oppkjøp av de norske Ica-butikkene. I et brev til Konkurransetilsynet i desember i fjor skal Coop i følge DN ha påpekt at Ica Norge vil være insolvent i løpet av kort tid, dersom de svenske eierne stanser pengeoverføringene.

Fallittbedriftsforsvaret innebærer i korthet at Konkurransetilsynet ikke skal gripe inn mot en fusjon eller et oppkjøp, dersom oppkjøpsobjektet er fallitt.  Årsaken til dette er at kjøp av en bedrift som har alvorlige økonomiske problemer, ikke nødvendigvis vil føre til eller forsterke en vesentlig konkurransebegrensning i markedet, dersom målselskapet uansett vil forlate markedet og markedsandelene vil tilfalle kjøper.

(Teksten fortsetter under bildet)

Thomas Sando, partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, skriver om konkurranseregler og dagligvarekjedene.


Vilkårene for at fallittbedriftsforsvaret skal komme til anvendelse er strenge. I Norge har forsvaret (så vidt meg bekjent) kun fått anvendelse en gang, da SAS overtok Braathens i 2001. Den gangen anså Konkurransetilsynet Braathens for å være en fallittbedrift, som uansett ville forsvinne fra markedet.


Vilkårene som må være oppfylt for at Ica Norge skal være en fallittbedrift er oppsummert i forarbeidene til konkurranseloven, jf. Ot.prp. nr. 6 (2003-2004). Disse krever at Coop overfor Konkurransetilsynet:

1. Har sannsynliggjort at det ikke vil være lønnsomt å videreføre virksomheten, eller betydelige deler av den, som en uavhengig enhet i det samme markedet.

2. Har sannsynliggjort at det ikke finnes konkurransemessig gunstigere alternative kjøpere.

3. Har godtgjort at det ikke er erververs atferd i markedet som gjør det ulønnsomt for andre aktører i markedet å føre virksomheten videre.

4. Har godtgjort at den tilleggskapasitet erverver får gjennom ervervet, ikke medfører en så stor trussel for andre aktører at den utgjør et reelt etableringshinder i markedet.

5. Har sannsynliggjort at erververs overtagelse av kundemassen er konkurransemessig gunstigere enn om kundemassen fordeles mellom gjenværende aktører. 

Jeg har ikke kunnskap om de konkrete faktiske forhold som vil avgjøre om ovennevnte vilkår er oppfylt ved dette oppkjøpet, og vil derfor kort kommentere noen av vilkårene basert på min kjennskap til saken gjennom media.


I lys av transaksjonspartenes uttalelser i nevnte oppslag i DN 19. januar, er det grunn til å bemerke om vilkår nr. 1 at det klart fremgår av forarbeidene til konkurranseloven at fare for konkurs ikke i seg selv er tilstrekkelig for å akseptere Coops oppkjøp av Ica. Hvorvidt Ica står i fare for å gå konkurs er heller ikke det sentrale vurderingstemaet for Konkurransetilsynet, men om det, «etter eventuell konkurs eller gjeldssanering, er lønnsomt å drive virksomheten eller deler av den videre i det samme markedet.»


Spørsmålet Konkurransetilsynet må ta stilling til, er derfor om det er grunnlag for lønnsom drift av hele eller betydelige deler av Ica, for eksempel Rimi-kjeden, etter en eventuell konkurs. Er svaret bekreftende, bør tilsynet antakelig gripe inn mot oppkjøpet.


Vilkår nr. 2 er interessant, dels fordi det er kjent at også Rema har vært interessert i å kjøpe Ica, men til en lavere pris. Problemet for Rema, og konkurransen, kan imidlertid være at Rema de siste årene har blitt større enn Coop i det nasjonale markedet. Det er dermed ikke gitt at Rema vil være en konkurransemessig mer gunstig kjøper enn Coop.


Bunnpris derimot, som også var interessert og var i forhandlinger om kjøp av Ica i 2014, vil mest sannsynlig være en mer gunstig kjøper for konkurransen enn både Coop og Rema. Begge de sistnevnte har markedsandeler på noe over 20 %, mens Bunnpris med sine 3-4 % av det norske dagligvaremarkedet kunne ha blitt en reell utfordrer til de tre store etter et oppkjøp ? og derved bidratt til å opprettholde dagens markedsstruktur og konkurranseforhold når Ica forsvinner fra markedet.


Selv om Lidl ikke lyktes med etableringen i Norge, bør tilsynet antakelig også vurdere om Ica i tilstrekkelig grad har undersøkt om utenlandske aktører ønsker å etablere seg i det norske dagligvaremarkedet når det blir en ledig plass.    


Når det gjelder vilkår nr. 5, må Konkurransetilsynet vurdere om det er best for konkurransen at Coop overtar alle Ica-butikkene, og derved inntar en klar annenplass etter Norgesgruppen i det norske dagligvaremarkedet, eller om det er bedre at Icas markedsandeler fordeles etter konkurranse mellom Coop, Rema, Bunnpris og Norgesgruppen om Icas tidligere kunder.

hits